ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιβαλλοντική πολιτική

Η προστασία του περιβάλλοντος παίζει πρωταρχικό ρόλο στην Clean4u.

Θεωρούμε μείζονος σημασίας τη διατήρηση και βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών για τις γενιές του σήμερα, αλλά και του αύριο.

Για το σκοπό αυτό, ως Ευρωπαϊκή επιχείρηση έχουμε υιοθέτηση τα περιβαλλοντολογικά πρότυπα που διέπουν την Ε.Ε. ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των προτύπων.

Η περιβαλλοντολογική μας πολιτική επεκτείνεται σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς μας:

  • στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στη χρήση “καθαρών” υλικών
  • τη βελτίωση των ενεργειακών δεικτών των γραφείων
  • τη χρήση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων
  • τα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων στους χώρους εργασίας